Avtalevilkår dekkhotell

1) AVTALEN

Avtalen gjelder mellom: MITT DEKKHOTELL <AVD.> AS med foretaksnr. NO <#> MVA heretter kalt selger og kunden som er beskrevet ovenfor, heretter kalt kjøper.

2) DEKKHOTELL

a) Dekkhotell er et abonnement og inkluderer følgende komponenter: Ett hjulskift (4 komplette hjul av/på), lufttrykkskontroll, vask og inspeksjon av dekk og felger, oppbevaring av fire hjul, egenandelsfri forsikring mot brann/tyveri under oppbevaring, innkalling, varslingstjeneste per sms, og punkteringsforsikring (kun reparerbare skader) per termin (halvår).

b) Det gis ingen reduksjon på avtalens terminpris i tilfeller der kjøper selv velger ikke å benytte seg av en eller flere komponenter som inngår i abonnementet.

 

3) BETALINGSVILKÅR

a) Dekkhotell betales forskuddsvis per påbegynte termin. To terminer per år. Sommertermin; 1.mai – 1.november. Vintertermin; 1.nov. – 1.mai.

b) Se gjeldende pris under «Pris/kategori» ovenfor. Prisen er oppgitt per termin, inklusive merverdiavgift og tjenester iht. til pkt. 2.

c) Dekkhotell er delt inn i 3 kategorier og er betinget dekkdimensjon bak. Kategoriene har forskjellig terminpris og avtalen er dermed gjenstand for differensiering av terminbeløp i tilfeller med forskjellig dekkdimensjon per termin.

d) Selger forbeholder seg retten til å foreta prisendringer med 1mnd forvarsel. Eventuelle prisendringer vil tre i kraft fra påfølgende termin.

e) Dekkhotell betales kontant eller med kort (BankAxcept, VISA, MC, JB) hvis ikke annet er spesifikt avtalt. Ved kredittfakturering aksepterer kjøper å bli belastet til enhver tid gjeldende kredittomkostninger. Ved forsinket betaling belastes gjeldende purreomkostninger og renter. Eventuell kredittavtale må avtales på forhånd.

f) Tilleggsoppdrag herunder, men ikke begrenset av, reparasjoner, salg av nye dekk og felger, faktureres kjøper fortløpende etter utført oppdrag iht. avtale. Iht. panteloven forbeholder selger seg full eiendomsrett til varene inntil fullt oppgjør har funnet sted. Oppgjør må finne sted innen sesongskiftet eller innen fakturaens betalingsfrist, begrenset av hva som først inntreffer.

 

4) SESONGSKIFT

a) Kjøper foretar timebestilling primært via vår online-booking, per e-post eller per telefon (vi anbefaler vår online-booking i høysesongen).
b) Drop-in gjelder hele året.
c) Kjøper er ansvarlig for at hjulbolter, låsebolter og annet spesialverktøy er oppbevart lett tilgjengelig i kjøretøyet ved sesongskift.

 

5) OPPSIGELSE

a) Innbetalte/fakturerte terminer refunderes ikke.

b) Dekkhotellavtalen løper til oppsigelse med følgende oppsigelsesfrister: 15.april for sommertermin og 15.oktober for vintertermin. Avtalen fornyes for 1 – én -termin (ett halvt år) av gangen etter nevnte oppsigelsesfrister.

c) Ved betalingsmislighold relatert til abonnementet, der kjøper ikke har innløst utestående saldo etter fem måneder regnet fra kravets opprinnelige forfallsdato og minimum to skriftlige purringer, termineres avtalen automatisk og aktuelle hjul (dekk/felger) tilfaller selger uten ytterligere varsel.

 

6) GENERELT

a) Kjøper bekrefter at hjul (dekk og/eller felger) beskrevet på faktura tilhører oppgitt registreringsnummer, merke og modell.

b) Kjøper plikter å informere selger om eventuelle adresseforandringer.