Åpenhetsloven

Hvem er vi?

Mitt Dekkhotell er et lagerhotell for hjul til person og varebiler for både private og bedrifter og er blant markedslederne i vår bransje med om lag 33 000 kunder per juni 2023. Kjernevirksomheten er lagerhotelltjenesten; Dekkhotell som i hovedsak innebærer skift, lagring og vedlikehold av hjul til person og varebiler. I tillegg selger vi og utfører reparasjoner på dekk og felger.

Vi opererer per 2023 kun i Norge og etablerte vår første avdeling i 2008 på Røa i Oslo. I dag har Mitt Dekkhotell totalt 8 avdelinger fordelt på Stor-Oslo, Tønsberg og Bergen.

Selskapet er organisert i en konsernstruktur med et morselskap (Mitt Dekkhotell AS) og 8 heleide datterselskaper (avdelinger). Konsernet eies av gründerne (55%) og Møller Mobility Group AS (45%).

Vårt hovedkontor ligger på Økern i Oslo. Konsernet hadde i 2022 40 faste og om lag 25 innleide årsverk.

Alle våre avdelinger er godkjent av Statens Vegvesen.

Vårt arbeid med åpenhetsloven

Mitt Dekkhotell er svært positive til etablering av lovverk for å sikre anstendige arbeidsforhold og menneskerettigheter. Vi erkjenner at arbeidet forbundet med åpenhetsloven er en kontinuerlig prosess som krever jevnlig oppfølging av egen drift og vår leverandkjede. Vi vil jobbe tett med egne medarbeidere, leverandører og forretningspartnere for å implementere regelverket i vårt daglige virke.

Metode

Mitt Dekkhotell følger OECD seks trinn i aktsomhetsvurderingen som følger:

 1. Forankring: forankre ansvarlighet i bedriftens retningslinjer og styringssystemer
 2. Kartlegging: Kartlegg og vurder faktisk og potensiell negativ påvirkning knyttet til bedriftens virksomhet, produkter eller tjenester
 3. Tiltak: forebygg, reduser eller stans negativ påvirkning
 4. Oppfølging: overvåk og følg opp tiltak og resultater
 5. Kommunisere: Kommunisere hvordan påvirkningen er håndtert
 6. Gjenoppretting: Sørg for, eller samarbeid om, gjenoppretting og klageordninger der det er påkrevd

1. Forankring

Vårt overordnede mål er å være ledende i vår bransje og samtidig en arbeidsplass hvor våre medarbeidere trives. For å oppnå dette er det avgjørende med en godt forankret etisk grunnmur.

Våre retningslinjer for forretningsadferd og etikk er forankret i styret i morselskapet og signert av alle ansatte. Disse retningslinjer har til formål å sikre god forretningspraksis og anstendige arbeidsforhold og ivaretakelse av menneskerettigheter for alle ansatte, herunder både fast og innleid arbeidskraft.

Se www.mittdekkhotell.no/etikk

2. Kartlegging

I kartleggingen av vår direkte eller indirekte påvirkning av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold har vi vurdert risiko i egen drift og i vår leverandørkjede.

Leverandørkjede

Mitt Dekkhotell handler hovedsakelig fra store og anerkjente leverandører som selv er omfattet av åpenhetsloven og følgelig gjør sine egne risikovurderinger.

Selv om vi har en rekke ulike leverandører er likevel 87% av vårt totale innkjøp konsentrert rundt noen få leverandørgrupper:

 • Dekk og felg grossister
 • Eiendomsforvaltning
 • Materiell, verktøy og utstyr
 • Bank og finans
 • IT
 • Energi
 • Fremmedarbeidstjenester

Kombinasjonen av egen påvirkningskraft og risiko i disse leverandørgruppene legger grunnlaget for prioriteringer i vår aktsomhetsvurdering.

Egen drift

Vår primærtjeneste er både arbeidsintensiv og sesongbetont. I vår operasjonelle drift har vi vurdert risiko forbundet med egne arbeidsoperasjoner som for eksempel arbeidsergonomi, arbeidstider, sikkerhetsavvik ved bruk av maskiner og utstyr og andre relevante forhold som direkte eller indirekte kan forårsake skader og ulykker for våre medarbeidere og kunder.

3. Tiltak

Etter kartleggingsarbeidet oppsummerer vi funnene og vurderer passende tiltak. Tiltakene graderes som følger:

 • Forebygging (før skaden oppstår)
 • Begrense (begrense skadeomfang)
 • Stanse (stopp av aktiviteter)

Når det gjelder oppfølging og gjennomføring av tiltak er alvorlighetsgrad, omfang og sannsynlighet av negative konsekvenser førende for prioriteringene. Egen påvirkningskraft vil også bli vektlagt i denne vurderingen.

4. Oppfølging

Oppfølging av besluttede tiltak og revidering av potensielle negative konsekvenser inkluderes i jevnlige ledermøter og sikrer at eventuelle nye risikoer inntas i kartleggingsarbeidet. I oppfølgingsarbeidet vil det også evalueres effekten av gjennomførte tiltak og sørge for at eventuelle nødvendige målinger som gjøres har flere kilder for å sikre validitet.

5. Kommunisere

Innen 30.juni hvert år vil vi publisere informasjon om vårt arbeid med åpenhetsloven og de faktiske og mulige konsekvenser vi har avdekket. Denne redegjørelsen vil være tilgjengelig for allmenheten på vår nettside: www.mittdekkhotell.no/aapenhetsloven.

I tilfeller der negative konsekvenser er avdekket vil vi også kommunisere direkte med de berørte og følgelig gi informasjon om hvordan forholdet er håndtert og hvilke tiltak og rettinger som er utført.

Har du spørsmål til hvordan vi arbeider med åpenhetsloven, kan du kontakte oss på:
apenhetsloven@mittdekkhotell.no.

Ønsker du å varsle oss om uregelmessigheter relatert etikk og forretningsadferd eller faktiske eller mulige negative konsekvenser kan du sende varsel til: varsling@mittdekkhotell.no

Vi vil besvare henvendelser senest innen 3.uker.

6. Gjenoppretting

I tilfeller hvor vi har forårsaket eller bidratt til negative konsekvenser vil vi søke gjenoppretting gjennom samarbeid med for eksempel aktuell leverandør eller direkte med berørt part. Formålet er å gjenopprette situasjonen til den berørte slik den var før den negative konsekvensen oppsto.

En gjenoppretting kan for eksempel være: erstatning, kompensasjon, beklagelse, interne sanksjoner, tiltak for å hindre fremtidig skade etc. Hvilken av disse gjenopprettingstypene som blir brukt vil avhenge av alvorligheten og omfanget til oppståtte negative konsekvensen.